English Version | Italian Version | French Version

Gebruiksvoorwaarden en privacy richtlijnen

U bezoekt momenteel de officiële internet site van Foruminvest B.V., gevestigd op het adres J.J. Viottastraat 43 te Amsterdam, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel “Gooi- en Eemland”, Nederland, onder nummer 32050658.Het gebruik van deze website is onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden en Privacy richtlijnen en de toepasselijke wetgeving. Door bezoek van deze website verklaart u zich akkoord met de navolgende voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met één of meer, dan dient u zich van het gebruik van deze website te onthouden.Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Foruminvest is het niet toegestaan om gegevens van deze website te gebruiken voor commerciële doeleinden.Ondanks het feit dat Foruminvest haar informatie probeert te verkrijgen via bronnen die zij als betrouwbaar beschouwt, kan Foruminvest niet garanderen dat in alle gevallen de informatie en opvattingen op deze site accuraat, betrouwbaar en compleet zijn. De informatie en opvattingen op de Foruminvest-site worden door Foruminvest verstrekt met als enig doel algemene informatie te verstrekken en alleen voor individueel gebruik. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. De informatie kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.Waarschuwing
De presentatie van de vastgoedontwikkelingen op deze site maakt geen deel uit van enige (commerciële) verbintenis of aanbod daartoe. De site heeft als doel informatie met betrekking tot Foruminvest, haar activiteiten, haar projecten en ontwikkelingen op de web server beschikbaar te stellen. Foruminvest behoudt zich het recht voor de informatie te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging.Vertrouwelijkheid en integriteit
Vanwege de aard van het internet, kan de vertrouwelijkheid en integriteit van de informatie die u ons verstrekt niet gegarandeerd worden. Derhalve kan Foruminvest niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele inbreuken op de vertrouwelijkheid en/of integriteit van de aan ons verstrekte informatie. Bovendien kunnen de berichten die u ons via elektronische middelen zendt, onderschept en of gewijzigd worden ten aanzien van inhoud en herkomst. Foruminvest wijst alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in deze van de hand.Privacy richtlijnen
Persoonlijke gegevens
Foruminvest respecteert de persoonlijke gegevens van alle bezoekers op de website. Persoonlijke gegevens die via deze website worden verkregen zullen alleen gebruikt worden om u gevraagde informatie of publicaties te verstrekken of om uw vragen of verzoeken te beantwoorden. Uw gegevens zullen niet gebruikt worden voor niet gerelateerde doeleinden. Als u uw gegevens verstrekt in verband met een on-line sollicitatie zal Foruminvest deze gegevens alleen gebruiken voor de sollicitatie en voor rekruteringsdoeleinden. Indien u wenst dat uw gegevens worden toegevoegd aan de database van Foruminvest, worden verwijderd uit de database of dat wijzigingen in uw gegevens worden aangebracht, neemt u dan contact op met onze systeembeheerder op bovengenoemd adres. Persoonlijke informatie die is verkregen in relatie tot deze site is bedoeld voor de organisaties en vennootschappen die deel uitmaken van de Foruminvest groep en die verantwoordelijk zijn voor de beantwoording van uw vragen. Uw persoonlijke informatie zal in geen geval worden doorgegeven of overgedragen aan een derde partij buiten de Foruminvest groep.
Cookies
Om het functioneren van onze website en de webpagina’s te versterken wordt er op deze website gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website voor registratiedoeleinden op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Deze cookies verzamelen geen informatie die u direct identificeren zoals uw naam of emailadres. De meeste zoekmachines hebben een standaardinstelling die cookies accepteert. Indien gewenst, kunt u de instellingen van uw zoekmachine aanpassen om cookies te weigeren. Als u dit doet, dan kunnen bepaalde onderdelen van de website ontoegankelijk of functies minder optimaal zijn.Niet persoonlijk informatie
Alle informatie die niet direct of indirect betrekking heeft op uw identiteit en die u verzendt of verspreidt op de site, via elektronische post of per fax of per gewone post, mag door Foruminvest of de met haar verbonden vennootschappen worden gebruikt, worden vermenigvuldigd, openbaar worden gemaakt of verspreid voor bestaande of toekomstige doeleinden.
Foruminvest behoudt zich het recht voor deze Privacy richtlijnen aan te passen in overeenstemming met de toepasselijke privacy-en gegevensbeschermingswetgeving. Foruminvest raadt u aan de privacy richtlijnen te controleren, iedere keer als u deze site bezoekt.Intellectuele eigendom
Alle getoonde werken op de site, in het bijzonder afbeeldingen, teksten, iconografische en fotografische voorstellingen, (film)opnames met of zonder geluid, documenten die van de site kunnen worden gedownload en andere op de internetsite gepresenteerde documenten, alsmede alle geïntegreerde software op de site, zijn onderhavig aan industriële eigendommen en/of intellectuele rechten die toebehoren aan Foruminvest en/ of aan haar dochtermaatschappijen. In dit opzicht is het verboden elke gehele of gedeeltelijke reproductie, openbaarmaking, toepassing, en/ of aanpassing daarvan, of overdracht daarvan naar een andere site, behalve met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Foruminvest. Voor persoonlijke doeleinden is het u echter toegestaan om pagina’s en/ of onderdelen van de Foruminvest-site te downloaden of te printen, mist u de informatie met betrekking tot royalty’s en intellectuele eigendomsrechten niet verwijdert. Het downloaden of elke andere vorm van kopiëren van software of informatie van de Foruminvest-site verleent u geen enkel recht terzake. Het is u evenmin toegestaan om de Foruminvest-site (geheel of gedeeltelijk) te vermenigvuldigen, (elektronisch of via andere middelen) over te dragen, te wijzigen of links te creëren of te gebruiken voor openbare en commerciële doelen, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Foruminvest. De naam Foruminvest, het Foruminvest of haar dochterondernemingen van Foruminvest, de naam en de logo’s van haar producten in aanvulling op de slogans zijn het eigendom van Foruminvest of haar dochterondernemingen. U mag op geen enkele manier deze onderscheidende symbolen vermenigvuldigen, verwijderen, hergebruiken of wijzigen. Alle andere geregistreerde merken zijn het eigendom van hun eigenaren. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Foruminvest vormt iedere vermenigvuldiging, gebruik en/ of wijziging een inbreuk op de rechten van Foruminvest en wordt aangemerkt als vervalsing.Hypertekst links en virussen
Wij hechten eraan u uitdrukkelijk te vermelden dat Foruminvest geen controle heeft of verantwoordelijkheid draagt voor het creëren van links naar sites buiten de site van Foruminvest, noch voor de inhoud van die sites. Die verantwoordelijkheid voor de keuze voor het bezoeken van een andere site, via een verwijzing of een hypertekst, ligt bij de gebruiker. Iedere directe schade als gevolg van het gebruik van een andere site toegankelijk via een hypertekst link kan niet tot leiden tot enige aansprakelijkheid van Foruminvest. Het is uw verantwoordelijkheid om de nodige maatregelen te nemen om zeker te zijn dat de gekozen site niet is besmet met computervirussen of een ander programma van destructieve aard. In geen enkel geval zal Foruminvest aansprakelijk gehouden kunnen worden voor (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van de site of andere sites die met deze site verbonden zijn. Foruminvest kan de afwezigheid of wijziging van de site door een derde partij (door inbreuk of virus) niet garanderen en wijst alle aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de site of andere sites die met deze site verbonden is van de hand. Foruminvest wijst voorts alle verantwoordelijkheid van de hand voor fouten of schade die kunnen optreden door het raadplegen van de site. Alle abonnementen van een internetaanbieder en alle daaraan verbonden kosten die betrekking hebben op internetcommunicatie en –raadpleging komen voor rekening van de websurfer.Beperkingen als gevolg van diverse nationale rechtssystemen
Deze site is in Nederland gecreëerd. Elke geschil in verband met de site kan uitsluitend bij de bevoegde rechtbank in Amsterdam, Nederland aanhangig worden gemaakt. Nederlands recht is van toepassing op (het gebruik van) de website. De site van Foruminvest is niet bedoeld voor personen die zijn onderworpen aan jurisdicties waarbinnen (vanwege hun nationaliteit, hun vestigingsplaats of ieder andere reden) verspreiding van of toegang tot de site verboden is.